IBI²

Het IBI² team is van alle markten thuis. Wij zijn idealisten met een hart en een grote realiteitszin. Met onze systeemgerichte mindset leggen we graag uit why, what en how het mogelijk is.

Vision

IBI² IBI² is committed to sustainability and a circular economy, with the Blue Economy as its foundation. The Blue Economy basically is holistic systems thinking, in which the integral system and the connections are as important as the individual particles. By applying scientific insights, Blue Economy comes up with technological solutions, regionally reinforcing economic principles and new business models.

Dit betekent dat wij afval zien als een grondstof voor nieuwe producten.  Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologish afbreekbaar te zijn. Door technische innovaties te koppelen aan ons ecosysteem zijn wij in staat om afvalstromen te reduceren en hiermee een nieuw industriebeleid te realiseren.

 5 B-Design strategie

Biomimicry, Bionic, Biodesign, Biophilia and biobased design are different design strategies for innovations using the intelligence of nature as inspiration. We use these design strategies to develop new applications of materials, designs and processes. One of the earliest examples in history is Leonardo da Vinci. He imitated birds and designed a flying machine which later became the basis for the helicopter. In biomimicry and bionic, we focus on imitating nature. With 3.8 billion years of experience, nature is the greatest inventor of sustainable solutions that are energy and material efficient without creating waste. Biodesign is the use of living organisms such as bacteria or plants in product design. Bionic is the study of mechanical systems that function like living organisms or parts of living organisms. The term bionic is derived from the contraction of the Greek word bios 'life' and Tecnica 'engineering', so literally 'life engineering'. Biomimicry is learning and then mimicking natural forms, processes and ecosystems to create more sustainable designs. In biomimicry, we do not look at what we can extract from nature, but what we can learn from it. The term biomimicry is derived from the contraction of the Greek words bios 'life' and mimesis 'imitate', so literally 'imitate life'. Biophilia is an emerging field that aims to address our phsychological needs to be around nature. Exposure to images of nature can heal, restore recovery time, stimulate positive feelings and reduce the negative. Biophilic design is a sustainable design strategy in which people are reconnected to natural environmental factors. Biobased materials are materials composed primarily of natural organic raw materials. Biobased science is involved in many ways in the transition to the biobased economy. That transition is not easy because fossil resources are not simply interchangeable with biomass as a feedstock. The art of producing biobased products is to find the optimal process for each end product that simultaneously ends in a circular process.

Bij biomimicry en bionic ligt de nadruk op het imiteren van de natuur. De natuur is met 3.85 miljard jaar ervaring de grootste uitvinder van duurzame oplossingen die energie- en materiaal efficiënt zijn zonder afval te creëren.

Biodesign is het  gebruik van levende organismen zoals bacteriën of planten bij het ontwerpen van producten.

Bionic is de studie van mechanische systemen die functioneren als levende organismen of delen van levende organismen. De term bionic is afgeleid van de samentrekking van het Griekse woord bios ’leven’ en Tecnica ‘techniek’, dus letterlijk ’levenstechniek’.

Biomimicry is het leren en vervolgens het nabootsen van natuurlijke vormen, processen en ecosystemen om duurzamere ontwerpen te maken. Bij biomimicry kijken we niet naar wat we aan de natuur kunnen onttrekken, maar wat we ervan kunnen leren. De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios ’leven’ en mimesis ’imiteren’, dus letterlijk ’het leven imiteren’.

Biophilia is een opkomend veld dat gericht is op het aanpakken van onze phsychologische behoeften om rondom de natuur te zijn. Blootstelling aan afbeeldingen van de natuur kan helpen bij de genezing, de hersteltijd herstellen, positieve gevoelens te stimuleren en negatieve gevoelens te verminderen. Biophilic design is een duurzame ontwerpstrategie waarin mensen opnieuw worden verbonden met de natuurlijke omgevingsfactoren.

Biobased materialen zijn materialen die hoofdzakelijk bestaan uit natuurlijke organische grondstoffen. De Biobased wetenschap is op vele manieren betrokken bij de transitie naar de biobased economy. Die transitie is niet eenvoudig want fossiele grondstoffen zijn niet simpelweg inwisselbaar voor biomassa als grondstof. De kunst van het produceren van biobased producten is, per eindproduct het optimale proces te vinden wat gelijktijdig in een circulair proces eindigt.

en_GBEnglish